기안84
기안84
기안84
기안84기안84기안84
기안84community
Mylla Kim
2020. 7. 16. AM 1:08
https://youtu.be/HfcQPv7-vtI
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 7. 11. PM 11:41
이제 배너는 많이 안올리도록 하겠습니다.. 죄송합니다.. 저혼자 가공가능한 사진 모으기도 힘들고 배너 만들기도 벅차서요.. 가공되는 사진이 뭔지 자꾸 헷갈리고.. 계속 폰하는데 시간 뺐기기도 싫어서 가끔 올리도록 하겠습니다 배너 만들고 싶으신분은 댓 달아주세요.. 카톡 링크 달아드릴게요.. 가끔 기안84컴 와서 글 올려주시고 가주시면 감사하겠습니다❗️❗️ 이붙그램도 관리해야 해서요.. 그럼 이만...!!
기안84
Vote
Comment
Share
Mylla Kim
2020. 7. 10. AM 7:50
só quem viveu sabe!😂😂😂😂💙
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 7. 7. PM 10:26
한동안 배너를 많이 올리진 못할것 같아요..! 죄송합니다ㅜㅜ 글 많이 올려주세요:)
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 7. 1. AM 1:40

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 7. 1. AM 1:40

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 7. 1. AM 1:40

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 23. AM 0:15
요즘 배너가 안올라 올때도 있고 제멋대로 올라오죠? 죄송합니다ㅜㅜ 배너를 어떻게 만들어야 예쁠지..항상 고민되서요ㅠㅠ(지금도 별로 잘만들었진 않지만...)
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 23. AM 0:15

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 23. AM 0:15
요즘 배너가 안올라 올때도 있고 제멋대로 올라오죠? 죄송합니다ㅜㅜ 배너를 어떻게 만들어야 예쁠지..항상 고민되서요ㅠㅠ(지금도 별로 예쁘진 않지만...)
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 11. PM 4:05

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 11. PM 4:05

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 11. PM 4:05

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 3. PM 5:58

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 3. PM 5:58

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 6. 3. PM 5:57

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 30. AM 1:24
https://www.youtube.com/watch?v=ZihSw05AakM&feature=share
기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 30. AM 1:14

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 30. AM 1:14

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 30. AM 1:14

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 25. AM 9:45

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 25. AM 9:45

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 25. AM 9:45

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 20. PM 6:02

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 20. PM 6:01

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 20. PM 6:01

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 17. AM 0:25

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 17. AM 0:25

기안84
Vote
Comment
Share
SOMIN
2020. 5. 17. AM 0:25

기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 21. PM 4:47

기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 21. PM 4:46

기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 21. PM 4:46

기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 20. PM 2:06
3등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 20. PM 2:05
2등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 20. PM 2:05
1등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 17. AM 10:03
3등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 17. AM 10:03
2등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 17. AM 10:03
1등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 16. AM 0:53
3등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 16. AM 0:52
2등
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 16. AM 0:52
1등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 15. PM 10:07
3등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 15. PM 10:06
2등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 15. PM 10:06
1등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 14. AM 9:08
연기도잘함♡
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 14. AM 0:45
3등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 14. AM 0:44
2등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 14. AM 0:44
1등글
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 13. AM 11:23
🤤😘😍
기안84
Vote
Comment
Share
이찬원잘생겼음
2020. 3. 13. AM 11:20

기안84
Vote
Comment
Share
schedule2020. 7. 16. Thu
2020. 7.
SunMonTueWedThuFriSat